Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

  ประวัติและข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  1.   ชื่อหลักสูตร
         1.1  ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการ
         1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  Program in Management

  2.   ชื่อปริญญา
        2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
        2.2  ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การจัดการ)
        2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Management)
        2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)

  3.   หน่วยงานรับผิดชอบ  
        สาขาการจัดการ
        คณะบริหารธุรกิจ
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย